Herunder finder du Næralarms til enhver tid gældende købsbetingelser. Det er vigtigt, at du som potentiel ny kunde nøje gennemlæser købsbetingelserne forinden dit køb hos Næralarm.

1. Abonnement
Køber bekræfter ved sin betaling af faktura for anlægget, at være gjort bekendt med, at der i tillæg til køb af udstyret skal tegnes et månedligt abonnement, som betales kvartalsvis forud.

Abonnementet omfatter:

  • Løbende softwareopdateringer af systemet.
  • Central styring og driftsovervågning af alarmnetværket.

  • Udsendelse af sms med alarmvarsel. Varsel sendes til op til fem forudbestemte telefonnumre.

  • Servicebeskeder på sms, f.eks. ved lavt batteri, sensorfejl, strømsvigt, ændring af pinkode
    o. lign.

  • Teknikerbesøg i forbindelse med reklamation over hardware eller netværket. Dette er indeholdt i garanti/abonnement. I tilfælde af brugerforskyldte fejl, faktureres kunden kr. 495,- i timen per påbegyndt time hos kunden.

  • Telefonisk support kl. 09:00 – 16:00 på hverdage.

Pris pr. måned udgør vejl. kr. 89,00.

Den til enhver tid gældende abonnementspris reguleres hver den 1. januar med den procentuelle stigning i nettoprisindekset, dog minimum 2,5%. Såfremt nettoprisindekset ophører med at blive udregnet, er parterne enige om at anvende et andet prisindeks, som i størst muligt omfang svarer til nettoprisindekset. Den årlige regulering kan dog på intet tidspunkt føre til, at den månedlige abonnementspris bliver mindre end den oprindelige aftalte pris.

Det tegnede abonnement kan opsiges fra købers side med løbende måned + 30 dage. Dog bemærkes det, at anlægget ikke kan benyttes uden at der er tegnet abonnement.

2. Betalingsbetingelser
For anlæg og installation, netto kontant, faktura fremsendes efter at det installerede anlæg er testet og godkendt af Næralarm ApS.

Abonnement: faktureres kvartalsvis forud, netto kontant. 

Næralarm forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 30,00 per abonnementsfaktura. Dette beløb kan undgås, hvis den først fremsendte faktura (fakturering for grundpakke mv.) tilmeldes til PBS.

Ved manglende betaling fremsendes rykkerskrivelser pålagt rykkergebyr på kr. 100,-. Rykker nr. 3 er at betragte som en ophævelse af aftalen. Ved ophævelse af aftalen på baggrund af manglende betaling vil Næralarm ApS lukke for alarmenheden/boksen, så denne ikke længere kan benyttes. Gener, der måtte opstå i det øvrige netværk i forbindelse med dette, kan Næralarm ApS ikke lastes for. Først når det fulde skyldige beløb inklusiv rykkergebyr og løbende abonnement er indbetalt og modtaget, vil Næralarm ApS igen åbne for brugen af alarmenheden/boksen.

3. Installationsdagen
Da Næralarms system er baseret på radiokommunikation, og installationsrækkefølgen derfor har betydning for netværkets kvalitet, er det en betingelse for dit køb af Næralarm, at du har mulighed for at være hjemme i tidsrummet 08.00-17.00 på installationsdagen. Du vil blive orienteret om installationsdatoen minimum to uger forinden, og på dagen ringer vi til dig cirka 30 minutter før vi installerer i din bolig.

Har du tilvalgt montage som en del af dit køb hos Næralarm, gør Næralarm særskilt opmærksom på, at enhver skade på ejendommens installationer (vægge, vinduesrammer, dørkarme etc.) der måtte opstå som følge af monteringen, er Næralarm uvedkommende og du kan således ikke kræve udbedring eller erstatning for eventuelle skader i denne forbindelse.

4. Godkendelse af husstande før ibrugtagning af systemet
Da Næralarms system er baseret på radiokommunikation, og der derfor ved installation af netværket kan være lokale forhold der forstyrrer netværkets stabilitet, forbeholder Næralarm sig retten til at afvise husstande hvis lokation forringer netværkets samlede stabilitet. Efter gennemført installation vil Næralarm overvåge netværket i tre døgn, og umiddelbart herefter godkende netværket. I tilfælde af afvisning af husstande vil Næralarm bekoste omkonfigurering af det resterende netværk. Enhver omkostning forbundet med reparationer efter nedtagning af anlægget fra købers bolig, afholdes for købers regning.

Såfremt der er minimum fem husstande tilbage i netværket efter eventuel afvisning af husstande, opretholdes netværket med de resterende medlemmer. I det tilfælde der er under fem husstande tilbage i netværket, er de resterende medlemmer berettiget til at annullere købet. Enhver omkostning forbundet med reparationer efter nedtagning af anlægget fra købers bolig, afholdes for købers regning.

5. Vedligeholdelse & funktionsdygtighed
Køber er for egen regning selv ansvarlig for vedligeholdelse af anlægget, herunder rengøring omkring sensorer og udskiftning af batterier iht. anbefalingerne. Næralarm ApS kan ikke garantere for alarmenhedens/boksens funktionalitet, hvis der benyttes tilbehør/komponenter, der ikke er erhvervet gennem os.   

6. Overtagelse af eksisterende alarm
Enhver aftale om overtagelse af alarmboks og tilhørende udstyr, herunder eventuel overdragelsespris, indgås direkte mellem køber og den hidtidige ejer. Som et led i overtagelsen af Næralarm-abonnementet, bekræfter køber, at denne har sat sig ind i Næralarms koncept. Køber bekræfter også at have gennemlæst og accepteret Næralarms købsbetingelser.

7. Ny alarm i eksisterende netværk
Som et led i at blive kunde hos Næralarm, bekræfter køber, at denne har sat sig ind i Næralarms koncept. Køber bekræfter også at have gennemlæst og accepteret Næralarms købsbetingelser. Næralarm forbeholder sig ret til at afvise nye medlemmer i et eksisterende netværk, hvis den nye tilkobling skønnes at ville svække netværkets kvalitet.

8. Internt regelsæt
Næralarm ApS er uden indflydelse for de enkelte netværks interne regler og kan ikke blive gjort ansvarlig for evt. ekskludering af medlemmer. Næralarm opfordrer de enkelte netværk til sammen at udarbejde et regelsæt for medlemskab af netværket.

9. Ejendomsret
Ejendomsretten til udstyret overgår til køber, når den fulde købspris er betalt.